حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف آلاینده های گاز خروجی نیروگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و مراکز صنعتی

کلمات کلیدی: حذف؛ ترکیبات آلی فرار؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب سامانه‌ای تصفیه کارامدتر است. گسترش روز افزون صنیع شیمیایی و به نوبه آن افزایش نوع و میزان آلاینده های تولید این واحدها سبب گسترش پژوهش ها در زمینه توسعه روش ها و فناوری های تصفیه و حذف مواد آلاینده صنعتی شده است. استفاده از روش هایی که پیچیدگی کمتر داشته و در عین حال بتواند به طور موثرتری مواد آلاینده را حذف کند مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فناوری های مورد توجه در این حوزه فناروی پلاسما است. فناوری پلاسما به ویژه پلاسمای سرد به دلیل ماهیت آن که یک محیط یونیزه شده است، می تواند شرایط لازم برای تجزیه شیمیایی و تخریب ترکیبات آلی را فرآهم کند. از این رو انتظار می رود که فناوری پلاسمای سرد با داشتن این پتانسیل بتواند به تجزیه این ترکیبات کمک برساند.