حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

ضد مه کردن بسته بندی های مواد غذایی

کلمات کلیدی: ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

نگهداری طولانی مدت مواد غذائی و همچنین ممانعت از شیوع بیماریهای ناشی از غذا باعث گردیده است که راههای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها و ضد مه کردن در بسته بندی محصولات غذائی موضوعی مورد توجه باشد پلاسمای سرد با پردازش سطح بسته بندی مواد غذایی می تواند در این راستا راهگشا باشد.