حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

افزایش قابلیت جوانه زنی بذرها با استفاده از فناوری پلاسمای سرد

کلمات کلیدی: پلاسمای سرد؛ جوانه زنی بذر؛ قابلیت افزایش مقیاس.

برای بذرهای گیاهان باید شرایطی فراهم شده یا تحت تنش خاصی قرار گیرند تا رطوبت و اکسیژن را به خود جذب کرده و در اثر فعل و انفعالاتی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شروع به جوانه‌زنی کنند. به بیانی دیگر، بایستی با تکنیکی، رکود بذر شکسته شود ؛ یکی از روشهای ممکن برای دستیابی به این هدف، استفاده از تکنولوژی پلاسما و بدون استفاده از مواد شیمیایی و آسیب رساندن به بذر است.