حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

کاهش بار میکروبی محصولات غذایی (خشکبار، میوه و سبزیجات تازه و خشک، ادویه)

کلمات کلیدی: کاهش بار میکروبی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

بار میکروبی از سطح مواد غذایی، کشاورزی و افزایش زمان ماندگاری از مسائل مطرح در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی است. فناوری پلاسمای سرد با فناوری غیرحرارتی می تواند با ایجاد تغییراتی در دیواره سلولی، مورفولوژی و یا خصوصیات ژنتیکی میکروارگانیسم ها، باعث مرگ آنها شود.