حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت از پایان نامه های صنعتی
این حمایت تشویقی ویژه پایان نامه هایی است که در راستای نیازهای تحقیقاتی شرکتهای فناوری نانو، صنایع، سازمان ها و نهادهای کشور تعریف و انجام می شوند. اهداف این حمایت عبارتند از:
·        رفع نیاز، توسعه یا ارتقاء محصولات صنایع و یا شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری نانو
·        تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
·        تقویت بنیه علمی شرکتهای دانشبنیان
·        جهت دهی تحقیقات به سمت فعالیتهای کاربردی
لازم به ذکر است این حمایت تشویقی در دو مرحله پرداخت می شود. 
مرحله اول؛ پس از تعریف پایان نامه و مرحله دوم؛ پس از انجام پایان نامه و ارائه نتایج و دستاوردهای آن. 
نکته مهم:  پژوهشگاه ها نمی توانند به عنوان حامی پایان نامه های مبتنی بر نیاز صنعت و بازار معرفی گردند به استثنای سازمان های دولتی که دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ندارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: 


filereader.php?p1=main_9fe8593a8a330607d


ثبت تقاضای صنعتی


درخواست از طریق ایمیل : 

coldplasama@nanoindustry.ir


ارتباط آنلاین در تلگرام  PlasmaAdmin@